Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 27, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Retencja | 0 comments

Dachy zielone w programie Małopolska deszczówka

Dachy zielone w programie Małopolska deszczówka

Zarząd województwa małopolskiego upowszechnia rozwiązania służące gromadzeniu wody, które oprócz oszczędności w zużyciu przyczyniają się do poszanowania cennych zasobów pitnych. W tej sprawie podjęto uchwałę pomocy finansowej dla gmin, racjonalnie gospodarujących wodami opadowymi.

Jak poinformował portal ZielonaInfrastruktura.pl przedstawiciel Zespołu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgodnie z zapisami Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – „Małopolska deszczówka” wsparcie może być przeznaczone na zadania polegające na:

a) zbieraniu wody opadowej (deszczowej i roztopowej) z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością Gminy lub

b) likwidacji zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia terenu biologicznie czynnego lub

c) zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję odbiornika wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej.

Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do:

a) tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz innych obszarów zielonych;

Gminy z województwa małopolskiego mogą uzyskać dofinansowanie do tworzenia dachów zielonych jako narzędzia retencjonowania wód opadowych czyli tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój innych obszarów zielonych.

b) tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek, rowów przyulicznych;

c) mycia ulic;

d) podlewania nasadzeń roślin miododajnych – gatunków rodzimych zgodnie z zapisami publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice pn.: Kwiecista Małopolska dostępnej na stronie www.malopolska.pl lub innych rodzimych, miododajnych gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;

e) dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby,  np. mycia podłóg i sanitariatów.

Zgodnie z powyższym gminy mogą uzyskać dofinansowanie do tworzenia dachów zielonych jako narzędzia retencjonowania wód opadowych czyli tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój innych obszarów zielonych.

Dach zielony z roślinami w uprawie ekstensywnej przy biurowcu w centrum Krakowa. Realizacja APK Dachy Zielone

Nabór przeznaczony jest dla gmin z województwa małopolskiego.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku i potrwa do końca miesiąca. Szczegółowe informacje są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce rolnictwo/konkursy/ogłoszenie naboru Małopolska deszczówka 2023

Więcej informacji na:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-deszczowka-2023