Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 9, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Dachy i ściany zielone źródła dofinansowania

Dachy i ściany zielone źródła dofinansowania

Poniżej przedstawiamy przegląd dostępnych programów, w ramach których można się starać o dofinansowanie do budowę zielonych dachów i zielonych ścian.

Dachy zielone mają liczne walory ekologiczne: niwelują negatywne skutki miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe odciążając systemy kanalizacji w miastach i przeciwdziałając poburzowym podtopieniom, pochłaniają smog i szkodliwe pyły, przeciwdziałają niskiej emisji CO2 – izolują termicznie dach, przez co potrzebne są mniejsze ilości energii na ogrzewanie zimą i klimatyzację latem (efektywność energetyczna). Dzięki tym zaletom, można się starać o dofinansowanie budowy zielonych dachów i ścian.

Aktualne zestawienie dotacji zawiera analiza dostępna na stronie Ministerstwa Energii: www.me.gov.pl/node/26316

W dokumencie można znaleźć opis dostępnych dotacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną w roku 2016 w ramach:
 – Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020
 – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 – Programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Analiza zawiera wyszczególnienie planowanych terminów naborów, katalog uprawnionych beneficjentów, kwalifikowanych typów projektów oraz poziomu wsparcia.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020
W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu UE na lata 2014- 2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, z tego czym ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na POIiŚ 2014-2020.
W jego ramach dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach: odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego.
Osie Priorytetowe POIiŚ 2014-2020:
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Alokacja dla osi: 1 828 430 978 EUR
Dofinansowanie: Fundusz Spójności
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Instytucje Wdrażające: NFOŚiGW, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy
Instytut Badawczy, Ministerstwo Gospodarki, WFOŚiGW w Katowicach
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach:
Poddziałania:
1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.
1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Konkurs NFOŚiGW NR POIS/1.3.2/1/2016 dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych
CEL: Dofinansowanie projektów, dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zmierzającej do zwiększenia ich efektywności energetycznej, w tym tworzenia zielonych dachów i żyjących ścian.
BUDŻET : 821 326 774 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
TERMIN składania wniosków od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.
PLANOWANE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: koniec I kwartału 2017 r.

Zgodnie z regulaminem wsparcie musi wynikać z:
•Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
•Planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA BEZZWROTNEGO W KONKURSIE NR POIS/1.3.2/1/2016 nie przekracza 85%, w tym maksymalne dofinansowanie bezzwrotne (łącznie dotacja oraz premia inwestycyjna) może wynieść maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych (po spełnieniu warunków związanych z uzyskaną oszczędnością energii oraz klasą energetyczną budynku).

W zakresie dofinansowania bezzwrotnego, beneficjentowi przysługuje dotacja maksymalnie do 25% (uzależniona od zmniejszenia zużycia energii) oraz dodatkowo tzw. premia inwestycyjna w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki. Nie określono maksymalnego i minimalnego kosztu projektu.

Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020
Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW
Konkurs w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów: nr 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;
BUŻET na dofinansowanie projektów typu 2): 50 mln zł
TERMIN: od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
Uprawnionymi do składania wniosków są :
•jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
•podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
•regionalne dyrekcje ochrony środowiska
Nie przewiduje się minimalnej i maksymalnej wartości projektu

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.5 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85%.
Realizowane będą projekty m.in. w zakresie:
tworzenia i odnowienia tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;
zakładania zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie z (w uzasadnionych przypadkach) konstrukcją nowej więźby dachowej.
Priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza (dla których istnieje obowiązujący Program Ochrony Powietrza).
Wsparcie z tego działania nie dotyczy obiektów poddawanych głębokiej kompleksowej modernizacji budynków w ramach projektów Osi priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, których elementami są zielone ściany i dachy.

Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej

Źródło: Małgorzata Kuchna, Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

OPIS STRUKTURY DZIAŁANIA 1.7:
PODDZIAŁANIE1.7.1.Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko–dąbrowskiej.
CELE INTERWENCJI W DZIAŁANIU 1.7:
Likwidacja niskiej emisji w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (na obszarach o ponadnormatywnym przekroczeniu poziomów pyłów i innych szkodliwych substancji), m.in., poprzez:  zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10; zmniejszenie emisji CO2.

ZAKRES OBSZAROWY DZIAŁANIA 1.7: obszar gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (81 członków subregionu) objęty Strategią ZIT dla Województwa Śląskiego;
podstawa ubiegania się o wsparcie oraz wybór projektów – ujęcie projektów w Strategii ZIT oraz Ramowym dokumencie wdrażania likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej jako inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów Działania1.7;
projekty realizowane będą głównie na obszarach o dużych skupiskach wielorodzinnych budynków mieszkalnych

BENEFICJENCI DZIAŁANIA 1.7 w Poddziałaniu1.7.1: spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
TYPY PRIORYTETÓW W PODDZIAŁANIU 1.7.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmująca m.in. tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

TRYB WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA: dla Poddziałania 1.7.1 – tryb konkursowy

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA: 5% wydatków kwalifikowalnych

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA DZIAŁANIE 1.7: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląskodąbrowskiej” w systemie instytucjonalnym PO IiŚ na lata 2014-2020: WFOŚiGW w KATOWICACH (www.wfosigw.katowice.pl)

GŁÓWNE WARUNKI NABORU W PODDZIAŁANIU 1.7.1:
Tryb naboru: konkursowy;
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 120 222 463 PLN;
Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 04.07.2016 do 31.10.2016;
Maksymalny poziom dofinansowania: nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej;
Kwalifikowalne mogą być jedynie koszty związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. budynków przeznaczonych na cele mieszkalne zajętych tylko przez lokale mieszkalne.

Wartość – w zależności od kwoty maksymalnej przysługującej wysokości dotacji oraz ewentualnej premii inwestycyjnej;
okres finansowania: do 20 lat;
oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 pkt. bazowych (nie mniej niż 2%);
okres karencji: 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji projektu);
tryb spłaty odsetek: kwartalnie, na bieżąco (pierwsza spłata: koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków).

Ogólne warunki pożyczki: wartość – w zależności od kwoty maksymalnej przysługującej wysokości dotacji oraz ewentualnej premii inwestycyjnej;
okres finansowania: do 20 lat;
oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 pkt. bazowych (nie mniej niż 2%);
okres karencji: 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji projektu);
tryb spłaty odsetek: kwartalnie, na bieżąco (pierwsza spłata: koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków).
Ogólne warunki premii inwestycyjnej – forma premii inwestycyjnej: częściowe umorzenie udzielonej pożyczki;
możliwa wysokość premii: 10% – 20% kosztów kwalifikowanych; w zależności od wielkości osiągniętego w wyniku realizacji projektu standardu energetycznego modernizowanego budynku;
umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki.

Źródło informacji: M.Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), prezentacja z konferencji „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, Kraków 2016, Przykładowe realizacje zielonych dachów i żyjących ścian w polskich gminach. Przegląd źródeł finansowania.

pobierz prezentację mariastankiewicz.pdf

zobacz relację z konferencji  „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, Kraków 2016, https://zielonainfrastruktura.pl/relacja-konferencja-dafa-dla-gmin-i-miast/