Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 27, 2023 in Dofinansowanie, Retencja | 0 comments

Czy słyszeliście już o FEnIKS-ie?

Czy słyszeliście już o FEnIKS-ie?

Mowa o Funduszach Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (o chwytliwym skrócie, nawiązującym do mitycznego ptaka odradzającego się z popiołów), czyli o następcy starego dobrego POIiŚ-a. Program ten ma przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do niej, ma także wesprzeć inwestycje transportowe oraz ochronę zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Parę faktów o Programie

Budżet całego Programu to 135 mld zł, z czego niemal 112 mld zł będzie pochodziło ze środków #UE (Fundusze Europejskie), a koordynuje go Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cele #FEnIKS skupiają się wokół 8 priorytetów:

 1. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
 2. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 3. Transport miejski
 4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
 5. Wsparcie sektora transportu z EFRR
 6. Zdrowie
 7. Kultura
 8. Pomoc techniczna

 Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP)

Pozwólcie, że (z racji moich zainteresowań zawodowych i naukowych) skupię się na części tego Programu poświęconej wodzie i środowisku, w szczególności w kontekście ochrony klimatu i adaptacji do skutków jego zmiany – poniżej kilka spostrzeżeń, które nasuwają się po lekturze SzOP-a (kolejne zwierzę w tym Programie 😉

 • ponad połowa środków w ramach priorytetu 1 posłuży zwiększeniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i zakładowych, w ramach tej kwoty będzie wsparcie dla Programu “Czyste Powietrze” [Działanie “Efektywność energetyczna”]
 • wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi (w tym węglem i gazem) możliwe będzie tylko do końca 2025 r. i wyłącznie w połączeniu z inwestycjami w efektywność energetyczną (renowację) budynków [Działanie “Efektywność energetyczna”]
 • znajdą się pieniądze na wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni / zielono‐niebieskiej infrastruktury / rozwiązań opartych na przyrodzie [działanie “Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu”] – działanie to dotyczy jedynie 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dla które uczestniczyły w projekcie ”Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, oraz Warszawy
 • będzie możliwość sfinansowania przedsięwzięć wynikających z KPOŚK i wymogów dyrektywy ściekowej [działanie “Gospodarka wodno‐ściekowa”] – co ważne, dotyczy to tylko aglomeracji o wielkości co najmniej 15.000 RLM
 • dofinansowana zostanie ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych oraz zwalczanie gatunków obcych [działanie “Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury”]
 • wsparciem zostaną objęte projekty ukierunkowane na rozwiązanie istotnych problemów środowiskowych i trwale przywracające usługi ekosystemów oraz „odbetonowanie” terenów miejskich [działanie “Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury”]
 • finansowane będą projekty związane z wytwarzaniem paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru) [działanie “Rozwój OZE”]
 • w ramach działania “Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” wspierane będą np. zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi, opracowanie MPAmała retencjarenaturyzacja cieków oraz budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy, oraz edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych
 • budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody będzie finansowana w ramach oddzielnego działania (”Woda do spożycia”), ale jedynie w gminach pow. 15.000 mieszkańców

Jeszcze na koniec kilka bardziej szczegółowych uwag z zakresu budownictwa hydrotechnicznego:

 • w ramach FEnIKS nie będą wspierane zbiorniki wielofunkcyjne, prace utrzymaniowe ani regulacyjne rzek,
 • brak możliwości realizacji projektów powodujących zastosowanie art. 4 ust. 7 #RDW, czyli w skrócie takich, które mogą powodować nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód,
 • budowle typu ostrogi, kierownice czy opaski brzegowe mogą być wsparte jedynie jako elementy kompleksowego projektu (jeśli stanowią komponent uzupełniający i są konieczne dla realizacji celu głównego projektu).

 Autor: Adam Perz

Artykuł pierwotnie był publikowany na LinkedIn.

FEnIKS – kryteria konkursów „deszczówkowych”​

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-najwiekszy-program-krajowy-w-calej-ue–fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027

https://www.feniks.gov.pl/