Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 11, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Aplikuj z PSDZ o dofinansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury z Funduszy Norweskich

Aplikuj z PSDZ o dofinansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury z Funduszy Norweskich

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” wspólnie z partnerami z Norwegii zaprasza do współpracy miasta poniżej 90 tys. mieszkańców w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru na dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: 17.08.2020 r.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji dachów i ścian zielonych, czyli działań związanych z:

-zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast,
a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;
-przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających
retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;
-zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła”oraz poprawą mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez
wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian;
-likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody;
-przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich
powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych;

szczegóły dotyczące naboru dostępne sa na stronie:

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,25,lagodzenie-zmian-klimatu-i-adaptacja-do-ich-skutkow-realizacja-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-miast.html?fbclid=IwAR1UqcETDD8ApvrG5tb-ExJJ59MXcLPkW9SAyKwC7ZK0FYrDcqRQg4WrsNY

Dzięki licznym międzynarodowym kontaktom PSDZ może doprowadzić do podpisania listu intencyjnego z partnerem z Norwegii (co jest dodatkowo punktowane i rokuje na pozyskanie dofinansowania).

Oferuje również współpracę merytoryczną (w zakresie dachów zielonych, ogrodów wertykalnych, działań edukacyjnych) przy pisaniu wniosków oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, które powinny być elementem składowym w tych projektach.

Zachęcamy do kontaktu i omówienia szczegółów.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Wolańska członek Zarządu PSDZ

e-mail: katarzyna.wolanska@psdz.pl, tel. +48 793 00 44 14