Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Piastów rozbudowuje zielono-niebieską infrastrukturę

Piastów rozbudowuje zielono-niebieską infrastrukturę

Miasto Piastów poprzez spójne, zaplanowane działania rozbudowuje swoją zielono-niebieską infrastrukturę i rozwija się w sposób zrównoważony.

Realizacja inwestycji o charakterze zielono-niebieskiej infrastruktury, przewidzianych jako działania mitygacyjne i adaptacyjne w mieście oraz towarzysząca temu edukacja, prowadzona we współpracy z ekspertami. Tak w skrócie można określić cele w ramach projektu realizowanego w Piastowie, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG.

Piastów we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI) realizuje projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Działania mają zmierzać do zmniejszenia wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobiegania dalszym zmianom (mitygacja) oraz przystosowania przestrzeni miejskiej do ich skutków (adaptacja). Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

Na etapie aplikowania w ramach naboru do programu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” miasto Piastów we współpracy z partnerami uczestniczącymi w pisaniu wniosku (PSDZ, NFGI) zdiagnozowało problemy i dostosowało do nich działania inwestycyjne i edukacyjne.

Jak pokazała lista rankingowa (projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” zgłoszony przez Piastów znalazł się wśród 19 wniosków z przyznanym dofinansowaniem, na 91 złożonych w naborze na zielono-niebieskie inwestycje), koncepcja ta zyskała bardzo pozytywne oceny.

Poprzez realizację projektu Piastów dąży do rozwiązania problemów polegających na niskiej wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu przejawiającej się przede wszystkim poprzez nasiloną emisję gazów cieplarnianych oraz okresowe powodzie powstałe na skutek silnych opadów deszczu. Takie wyzwania rozwojowe na poziomie lokalnym zostały zdiagnozowane na etapie składania wniosku projektowego.

Jak powiedział Pan Tomasz Gawin Specjalista ds. działań promocyjnych projektu: „Projekt zawiera inwestycje wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu. Ponadto chcemy zaangażować i uaktywnić mieszkańców podczas jego realizacji. W tym celu będą prowadzone działania edukacyjne i informacyjne, warsztaty oraz opracowana gra edukacyjna i tablice informacyjno-edukacyjne zlokalizowane w miejscach inwestycji. Realizacja projektu przyczyni się do powiększenia stref zieleni w Piastowie, przez co zmniejszy się emisja CO2, co będzie wkładem Piastowa w ograniczenie ocieplenia klimatu”.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie dachów zielonych, roślinnych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizację rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest prowadzenie działań zapobiegających marnotrawieniu żywności. W tym celu zaplanowano utworzenie farm owocowo-warzywnych przy szkołach na terenie miasta, które staną się miejscem edukacji uczniów i ich rodzin.

Efektem projektu ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, poprawa systemu małej, rozproszonej retencji, gdzie będzie następować zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu występowania opadu oraz wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu, a także poprawa jakości życia mieszkańców, w tym poprzez zwiększenie dostępności terenów zieleni.

Inwestycjom będą towarzyszyć działania edukacyjne i informacyjne prowadzone na stronach internetowych, w artykułach, podczas konferencji oraz warsztatów. Zaplanowana jest wizyta szkoleniowa w Norwegii, opracowanie poradnika dobrych praktyk, gra edukacyjna, opracowanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych zlokalizowanych w miejscach inwestycji.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu, w tym wydatki kwalifikowane to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowanych. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron dotyczących projektu:

https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow

https://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/dotacja-na-zielono-niebieska-infrastrukture#cnt

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl