Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 15, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 14 listopada 2023 r. Uchwałą nr 10916/2023 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia naboru do 15 stycznia 2024 r.

Zarząd województwa opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 ogłasza w ramach priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego,

FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego,

FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego

określone dla działania

2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 • Administracja Publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe
 • MŚP
 • Organizacje badawcze
 • Organizacje pozarządowe
 • Uczelnie

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektu określone dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021 – 2027:

1. Działania służące zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków, w tym ochrona czynna (ochrona in situ oraz ex situ) i bierna, a także identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (flory i fauny).

2. Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000 obejmująca:

a) planowanie i zarządzanie systemem obszarów chronionych, w tym opracowanie / aktualizację dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

b) wdrożenie dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

c) inwentaryzacje przyrodnicze

3. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury:

a) bezpośrednio służącej celom ochrony bioróżnorodności wraz z niezbędnym zapleczem (np. zielone dachy i ściany, zielone przystanki, zazielenianie ulic i placów, żywopłoty, kwietne łąki miejskie, instalacje utrzymania zieleni na wodę opadową),

b) poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (np. korytarze ekologiczne, zadrzewienia, parki, tradycyjne sady).

4. Rozwój różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime poprzez tworzenie centrów ochrony bioróżnorodności, banków genowych, kolekcji zachowawczych zagrożonych gatunków.

5. Ograniczenie antropopresji poprzez m.in. budowę i rozwój infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo.

6. Kompleksowe działania na rzecz remediacji terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym likwidacja dzikich wysypisk, pod kątem celów przyrodniczych, społecznych oraz rozwoju zieleni miejskiej.

8. Działania z zakresu edukacji, informacji, komunikacji, promocji i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony przyrody i przyrodniczego potencjału regionu oraz różnorodności biologicznej, w tym rozwój infrastruktury miejsc edukacji ekologicznej (wyłącznie jako element większego projektu).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027 wynosi: 39 600 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aglomeracja Opolska: 14 581 830 PLN EFRR

Subregion Brzeski: 2 362 467 PLN EFRR

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 5 942 130 PLN EFRR

Subregion Południowy: 7 658 205 PLN EFRR

Subregion Północny: 9 055 368 PLN EFRR.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru projektów – aktualny – wersja z 14.11.2023 r.

Wykaz zmian do Regulaminu wersja 1

Załączniki

Archiwum:

Regulamin wyboru projektów – nieaktualny – wersja z 9.10.2023 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich, Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

E-maila: pife.opole@opolskie.pl;

Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

Linki

Instytucja Zarządzająca FEO 2021 – 2027

Panel Wnioskodawcy