Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 17, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Zielona konstytucja Torunia – Rada Miasta przyjęła Program ochrony środowiska

Zielona konstytucja Torunia – Rada Miasta przyjęła Program ochrony środowiska

Toruń ma swoją Zieloną konstytucję. Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w dniu 9 września 2021 r. 

– Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 to swoista „zielona konstytucja Torunia”. Mówimy w nim, jak chronić środowisko i jego zasoby na terenie Gminy Miasta Toruń, a trzy bardzo ważne załączniki do tego programu sankcjonują nasze działania i je ukierunkowują, jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycji – wyjaśnił Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 10 września 2021 r.

Jak mówiła dr Halina Pomianowska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii, do tej pory co 4 lata był opracowywany Program ochrony środowiska. W przyjęty przez Radę Miasta Torunia Program  ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został położony większy nacisk na zieleń już istniejącą. – Podkreślamy wagę tego, co już mamy w mieście, chcemy podnieść jakość tej zieleni i wykorzystać jej potencjał. To jest główny powód, dlaczego rozszerzaliśmy zakres Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia o ten niezbędny element – dodała dr Halina Pomianowska.

Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024… obejmuje 10 podstawowych obszarów interwencji:

  1. Ochrona klimatu i jakość powietrza
  2. Zagrożenie hałasem
  3. Pola elektromagnetyczne
  4. Gospodarowanie wodami
  5. Gospodarka wodno-ściekowa
  6. Gleba i zasoby geologiczne
  7. Gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu
  8. Zasoby przyrodnicze
  9. Zagrożenie poważnymi awariami
  10. Edukacja ekologiczna

Nowością w programie są trzy załączniki, które ustanawiają pewien nowy standard w kwestii ochrony i rozwoju zieleni miejskiej.

załączniku 1. – Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym znalazły się dokładne wytyczne, jak chronić zieleń podczas prac prowadzonych w mieście. Dotyczą one nie tylko drzew, ale też trawników, łąk kwietnych, rabat kwiatowych itp. i sposobów ich zabezpieczenia. Jest tam ujęty także sposób współpracy między inwestorem, wykonawcą a Urzędem Miasta. – Dołączamy do nielicznej elity miast w Polsce, gdzie problem ochrony i zagospodarowania zieleni podczas inwestycji został kompleksowo opracowany – dodał Paweł Gulewski.

>>> przejdź do załącznika nr 1

Załącznik nr 2 – Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni zawiera kompleksowo opracowane kierunki rozwoju zieleni w mieście. To cenny zbiór rad nie tylko dla inwestorów, ale także dla mieszkańców, jak dbać o najbliższe otoczenie i je zagospodarowywać.

>>> przejdź do załącznika nr 2

Z kolei załącznik nr 3 – Charakterystyka zieleni Torunia, to, jak określił Paweł Gulewski – fotografia chwili. – Wszyscy wiemy, że zieleń się zmienia w zasadzie z miesiąca na miesiąc, np. są drzewa usuwane ze względu na swój stan, ale prowadzone są też liczne nasadzenia. Ten załącznik pokazuje stan zieleni toruńskiej na drugą połowę 2021 r. – mówił zastępca prezydenta. W tej części dokumentu omówione są różnorodne formy zieleni, jak parki, skwery, rabaty czy zieleń cmentarna, ale także nowe formy, jak parki kieszonkowe, ogrody społeczne, ogrody deszczowe, zielone elewacje i dachy itp. Tam również omówione zostały działania w ramach zielonej starówki, czyli procesu zazieleniania zespołu staromiejskiego.

>>> przejdź do załącznika nr 3

– Będą to dokumenty żywe, które będziemy modyfikować w miarę rozwoju dostępnej wiedzy i naszych obserwacji. Przygotowujemy zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia, które będzie wyznaczało ramy ochrony i kształtowania zieleni na terenie miasta Torunia oraz uwzględniające Adaptację do zmian klimatu – poinformowała dr Halina Pomianowska.

>>> pobierz prezentację nt. Programu ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028

źródło: https://www.torun.pl/