Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: dachy zielone, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. Warunki dofinansowania: Program realizowany będzie w latach 2024-2026. Forma dofinansowania – dotacja i pożyczka nieumarzalna. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 000,00 zł w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50 000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:– jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,– podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu...

Read More

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Susza w Polsce dawno przestała być zjawiskiem okresowym, a jej skutki coraz częściej dotykają też mieszkańców miast. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Iwona Wagner uważa, że trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo. Dodała, że woda to nieodnawialny zasób naturalny. Jednym z głównych powodów suszy jest globalne ocieplenie. Obecny rok jest kolejnym najcieplejszym w historii pomiarów, a każdy kolejny miesiąc bije rekord temperaturowy w porównaniu do ubiegłych lat. „Do tej pory ten rok pod względem hydrologicznym i tak jest dosyć łaskawy. Zimą odnotowano okresy zalegania pokrywy śnieżnej, początek wiosny był dość wilgotny, potem nastąpił gorący maj i upalny czerwiec z burzami i intensywnymi opadami. Mimo to mówimy o suszy, która stała się już zjawiskiem powszechnym w naszym kraju” – przyznała prof. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wyjaśniła, że wyróżnia się cztery rodzaje suszy: atmosferyczną, rolniczą (glebową), hydrologiczną i hydrogeologiczną. Według naukowców najbardziej niebezpieczna – ponieważ najtrudniej odwracalna – jest susza hydrogeologiczna. „Wody gruntowe są nadmiernie wyprowadzane...

Read More

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

W przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego. W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr. Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego: Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez konkretne przykłady działań w Polsce i innych miejscach na Świecie może być inspirujące dla władz samorządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych mierzących się ze skutkami zmian klimatu. Zobacz też: Miejska wyspa ciepła Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w...

Read More

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Od 5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji do mikroretencji wód opadowych i roztopowych w Krakowie. Program miał bardzo dobre założenia, ale niestety zwraca uwagę bardzo krótki czas naboru (4 dni). Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych – założenia programu Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób: wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, maksymalnie 12 000 zł wykonanie naziemnego zamkniętego wolno stojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł wykonanie systemu bioretencji – 1000 zł maksymalnie wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 mb drenażu, maksymalnie 12 000 zł wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, maksymalnie 12 000 zł wykonanie zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12 000 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można było...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Zielona retencja. Gdańsk daje przykład, jak radzić sobie z obfitymi opadami i suszą

Zielona retencja. Gdańsk daje przykład, jak radzić sobie z obfitymi opadami i suszą

Przedstawiciele Warszawy, Szczecina, Krakowa czy Poznania przyjechali do Gdańska, by poznać podczas konferencji w Instytucie Kultury Miejskiej tajniki zielonej retencji. Klucz do sukcesu? Ogrody deszczowe, łąki kwietne, zielone dachy – czyli kierowanie wody na zieleń. Wszystko zaczęło się od kolejnego niemal apokaliptycznego opadu, który zalał gdańskie ulice. Takich nagłych, wręcz tropikalnych burz jest wraz ze zmianami klimatu coraz więcej. Po kolejnych obfitych opadach i zalaniach, miasto zastanawiało się, jak rozwiązać problem wody tak, żeby nadążyć za naturalnym żywiołem.   Odpowiedź: naturalna retencja. Pierwszy ogród deszczowy powstał w 2018 roku przy siedzibie Gdańskich Wód. Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka Gdańskich Wód, przypomina: – Był z tego szereg korzyści. Deszczówka, która gromadziła się wcześniej na parkingu, spływała na zieleń, która była dzięki temu bardzo bujna. W tej chwili mamy 60 takich ogrodów – najwięcej w Polsce. Chcemy więc dzielić się doświadczeniami z innymi.      Trwająca w IKM konferencja “Zielona retencja. Jak zacząć?” ma podpowiedzieć przedstawicielom innych ośrodków, jak to się robi.  Wodę kierujemy na zieleń Zielona retencja – w największym skrócie – to kierowanie wody...

Read More

Posted by on maj 27, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekty ustaw złożone przez ministra klimatu i środowiska, które dotyczą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw rząd chce wspomóc przedsięwzięcia sprzyjające środowisku, prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dotyczy to w szczególności działań w obszarze: adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. W ramach projektowanych rozwiązań dot. nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska: Wzmocniona zostanie transformacja ekologiczna i klimatyczna miast. Miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą opracowywały plan adaptacji do zmian klimatu. Kwestia adaptacji do zmian klimatu zostanie uwzględniona także w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. W ramach środków unijnych zaprogramowano system finansowania działań adaptacyjnych miast. Budżety obywatelskie staną się bardziej „zielone”. W budżetach obywatelskich wyodrębnione zostaną środki przeznaczone wyłącznie na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Ich...

Read More