Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Gru 28, 2015 in Dachy zielone, Prawo, publikacje | 0 comments

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

Jest już dostępne pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim stowarzyszeniem FLL, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA uzyskało prawo do wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (tytuł oryginału: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, pełny tytuł polski: „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”). Polskie wydanie zostało rozszerzone o odniesienia do przepisów stosowanych w Polsce oraz o polsko-niemiecki słownik terminów branżowych. Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy współpracy ekspertów: dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mgr inż. Ryszarda Klatt rzeczoznawcy DAFA oraz Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, której koordynatorem jest Piotr Wolański (APK Dachy Zielone). „Wytyczne dla dachów zielonych” FLL w formie pliku lub wydania drukowanego można zamówić na stronie Księgarni Technicznej DAFA. Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych od warstwy hydroizolacji aż po roślinność na zielony dach. Więcej informacji na temat wydania Wytycznych oraz FLL...

Read More

Posted by on Cze 22, 2015 in Miejska wyspa ciepła, publikacje, Smart City | 0 comments

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa) Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), serwis internetowy Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl) Klimat miasta Jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych jest powszechna urbanizacja, która pochłania znaczne obszary ziemi i postępuje w coraz szybszym tempie (World Urbanization Prospects… 2014). Ponieważ wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie człowieka jest niezaprzeczalny, a w miastach i ich bezpośrednim sąsiedztwie żyje zdecydowana większość ludności globu ziemskiego, klimat miasta stał się obiektem ogólnego zainteresowania. Urbanizacja czyli rozwój miast jest przykładem modyfikacji środowiska przyrodniczego wskutek działalności człowieka. Sztucznie ukształtowane podłoże w postaci zabudowy, ciągów komunikacyjnych, zieleni miejskiej itp. tworzą wewnątrz miasta specyficzne warunki klimatyczne, charakteryzujące się całkiem innymi cechami od lokalnego klimatu na danym terenie. Modyfikacje klimatu...

Read More

Posted by on Maj 22, 2015 in Dachy zielone, publikacje, Smart City | 0 comments

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych” Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     Streszczenie (fragment):  Zabudowa powierzchni w miastach, będąca efektem postępującego procesu urbanizacji wpływa nie tylko na zmniejszanie się naturalnych możliwości retencyjnych, ale również powoduje zmiany bilansu wodnego. Na obszarach zurbanizowanych następuje wzrost ilości i intensywności odprowadzanych wód opadowych do odbiorników oraz skraca się czas odpływu wód ze zlewni. Niska retencja nie zapewnia skutecznych możliwości reagowania na występujący lokalnie deficyt wody oraz nie ogranicza skutków nadmiaru wód w okresach wezbrań. Dodatkowo starzejące się systemy odwadniające nie zawsze wykazują wymaganą sprawność hydrauliczną w przyjmowaniu spływów po intensywnych opadach lub roztopach. Nowoczesne gospodarowanie wodami opadowymi, mające na celu racjonalną ochronę zasobów wodnych pod względem ich ilości i jakości, musi uwzględniać na obszarach zurbanizowanych realizację zrównoważonych, miejskich systemów odwadniających (ang. Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS, zapewniających odciążenie i usprawnienie działania systemów kanalizacji deszczowej, poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego terenów zurbanizowanych oraz jakości ekosystemów przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych przestrzeni publicznej....

Read More

Posted by on Kwi 15, 2015 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła, publikacje, Smart City | 0 comments

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl)  Dachy zielone Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów jest jedną ze strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miasta przede wszystkim w zakresie mitygacji efektu miejskiej wyspy ciepła (Błażejczyk i in. 2014) i tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Trzy podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to: redukcja zanieczyszczeń powietrza opóźnienie odpływu wody opadowej osłabienie miejskiej wyspy ciepła Rys. 1. Oddziaływanie dachów zielonych na klimat Wpływ dachów zielonych na temperaturę Dachy pokryte roślinnością są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych wskutek: zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promieniowania– A)większa część promieniowania słonecznego jest odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15 – 0,40) w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1) co powoduje, że nagrzewa się on w mniejszym stopniu;...

Read More

Posted by on Cze 21, 2013 in publikacje, Smart City | 2 comments

Zielona infrastruktura w strategii Komisji Europejskiej

Zielona infrastruktura w strategii Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła 6 maja 2013 nową strategię, aby zachęcić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz szerzej uwzględniać ją w planowaniu przestrzennym. Krajobraz europejski ulega codziennie drastycznym przemianom wskutek rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów wynikających z nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie oferować tego samego zakresu usług co zdrowe ekosystemy. Usługi te jednak mają bezpośrednie znaczenie dla naszej gospodarki, a inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma w związku z tym sens z gospodarczego punktu widzenia. Inwestycje w zieloną infrastrukturę charakteryzują się zazwyczaj wysoką stopą zwrotu. Na przykład w projekcie odnowy terenów zalewowych wzdłuż rzeki Łaby w Niemczech korzyści wynikające z przeniesienia grobli, inwestowania w dostosowaną do zagrożeń zalewowych gospodarkę rolną i budowy przepławki dla ryb są czterokrotnie wyższe niż koszt samej operacji. Rekreacja, ochrona przeciwpowodziowa...

Read More

Posted by on Cze 21, 2013 in Dachy zielone, publikacje | 3 comments

Zielone dachy w polskich miastach

Zielone dachy w polskich miastach

Spoglądając za okno w wielu polskich miastach widzimy krajobraz bardzo odległy od naszego naturalnego środowiska. Szary beton, brak roślinności… czy istnieje prosty sposób ożywienia betonowych miast? Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi licznych korzyści płynących ze stosowania prostego i jednocześnie niezwykle ciekawego rozwiązania architektonicznego – zielonych dachów. Wyobraźmy sobie śmiałą wizję zielonych miast przyszłości… Koncepcja zielonych dachów i tarasów, czyli pokrywanie płaskich lub ukośnych powierzchni budynków roślinnością ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych znane były ogrody królowej Semiramidy w Babilonii, zaliczane wówczas do siedmiu cudów świata. W starożytnym Rzymie zielone ogrody ozdabiały domy ważnych osób. W naszym kręgu kulturowym idea zielonych dachów pochodzi ze Skandynawii. Już w średniowieczu w tym surowym, niekorzystnym dla człowieka klimacie stosowano zielone dachy jako dodatkową ochronę budynków przez zimnem i wiatrem. Szczególnie dużo budynków krytych darnią i inną roślinnością można zobaczyć, podróżując po Norwegii i Islandii. W Polsce jeden z najstarszych tego typu obiektów to dziewiętnastowieczne Arkady Kubickiego w Warszawie, będące częścią Zamku Królewskiego. Zielony dach Arkad komponował się z założeniem krajobrazowym ogrodów królewskich, zlokalizowanych...

Read More