Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 23, 2018 in Prawo | 0 comments

Nowe Prawo wodne – dachy i tarasy zielone jako powierzchnia biologicznie czynna zapewniająca wegetację roślin i retencję wód opadowych

Nowe Prawo wodne – dachy i tarasy zielone jako powierzchnia biologicznie czynna zapewniająca wegetację roślin i retencję wód opadowych

PGW Wody Polskie opracowały i opublikowały materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Prawo wodne nie zawiera definicji legalnej pojęć, którymi posługuje się cytowany wyżej przepis, co oznacza, że definiując je należy odwołać się do definicji wypracowanych w innych gałęziach prawa oraz do ich słownikowego znaczenia. Pełny tekst niewiążącego stanowiska wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można znaleźć...

Read More

Posted by on Gru 28, 2015 in Dachy zielone, Prawo, publikacje | 0 comments

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

Jest już dostępne pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim stowarzyszeniem FLL, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA uzyskało prawo do wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (tytuł oryginału: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, pełny tytuł polski: „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”). Polskie wydanie zostało rozszerzone o odniesienia do przepisów stosowanych w Polsce oraz o polsko-niemiecki słownik terminów branżowych. Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy współpracy ekspertów: dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mgr inż. Ryszarda Klatt rzeczoznawcy DAFA oraz Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, której koordynatorem jest Piotr Wolański (APK Dachy Zielone). „Wytyczne dla dachów zielonych” FLL w formie pliku lub wydania drukowanego można zamówić na stronie Księgarni Technicznej DAFA. Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych od warstwy hydroizolacji aż po roślinność na zielony dach. Więcej informacji na temat wydania Wytycznych oraz FLL...

Read More

Posted by on Maj 21, 2015 in Prawo, Uncategorized | 0 comments

Nowelizacja ustawy krajobrazowej

Nowelizacja ustawy krajobrazowej

Samorządy będą skuteczniej przeciwdziałać degradacji krajobrazu i dbać o estetykę przestrzeni publicznej. 15 maja 2015 r. została podpisana ustawa zmieniająca niektóre wcześniejsze ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która wdraża Europejską Konwencję Krajobrazową. zdjęcie: dach zielony na Centrum Biurowym Herbewo w Krakowie Zmiany nakładają na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie audytu krajobrazowego (nie rzadziej niż raz na 20 lat). Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje również możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni...

Read More

Posted by on Kwi 18, 2015 in Dachy zielone, Informacje prasowe, Prawo, Smart City | 0 comments

Nowe prawo we Francji – dachy muszą być zielone

Francja realizuje idee smart city. 19 marca 2015 została we Francji zatwierdzona ustawa, zgodnie z którą dachy nowo wybudowanych nieruchomości komercyjnych muszą spełniać nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i być częściowo pokryte zielenią lub panelami słonecznymi. Jak podaje serwis theguardian.com ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takich przepisów doceniając walory ekologiczne dachów zielonych. Roślinność na dachach pomaga chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Stanowi również bardzo dobrą izolację termiczną, dzięki czemu budynki z dachami zielonymi mają mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie koszty przeznaczone na ogrzewanie zimą, a chłodzenie latem. Dachy zielone retencjonują wody opadowe. Zatrzymują część deszczówki i opóźniają jej spływ do kanalizacji, odciążając tym samym miejską kanalizację i zapobiegając poburzowym podtopieniom w miastach. Wprowadzając nowe prawo Francja chce również działać w kierunku ograniczenia negatywnych skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli przegrzewania się szczelnie zabudowanych powierzchni miast. Ustawa przyczyni się również do zwiększenia bioróżnorodności w środowisku miejskim, ponieważ stosowanie roślinności na dachach stwarza dodatkową przestrzeń dla owadów i ptaków. Końcowa wersja przyjętej ustawy ma bardziej ograniczony zakres niż...

Read More

Posted by on Kwi 15, 2015 in Dachy zielone, Informacje prasowe, Prawo | 0 comments

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pod koniec 2015 roku ma się ukazać polskojęzyczne wydanie „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu). Nad wydaniem wytycznych pracuje Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które kupiło licencję na wydanie publikacji i nawiązało współpracę członkowską z FLL. 40-letnie doświadczenie FLL FLL, czyli Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu jest organizacją utworzoną w Niemczech, w 1975r. Wydaje normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”. FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają odbicie w opracowywanych publikacjach. Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia ok. 20 tys. członków, 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, przedstawicieli lokalnych społeczności, biur projektowych, firm wykonawczych i produkcyjnych oraz rzeczoznawców). FLL angażuje się przy współtworzeniu nowoczesnych projektów realizowanych w tzw. „zielonym sektorze” nie tylko w Niemczech, ale także i za granicą. Dzięki pracy interdyscyplinarnych grup roboczych stowarzyszenie FLL...

Read More