Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Zielone Torowiska | 0 comments

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

W procedowanym obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzają konieczność ekstensywnej pielęgnacji zieleni. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W ustawie o ochronie przyrody zostaną wskazane zasady działania dla rad gmin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni. Proponuje się dodanie do art. 78 ust. 2 i 3 wskazujących na to, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni. Przy utrzymywaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wzmacniać funkcje przyrodnicze tego terenu, w tym przez ekstensywną pielęgnację zieleni oraz pozostawienie części terenów do naturalnej wegetacji, oraz należy dążyć do tego, aby jak największy udział w powierzchni miała powierzchnia biologicznie czynna. Tego typu wymagania spełniają rozchodniki (sedum), które są roślinami ekstensywnymi, mało wymagającymi jeśli chodzi o utrzymywanie i pozwalają oszczędzać zasoby naturalne. Rozchodników nie trzeba...

Read More

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Od 5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji do mikroretencji wód opadowych i roztopowych w Krakowie. Program miał bardzo dobre założenia, ale niestety zwraca uwagę bardzo krótki czas naboru (4 dni). Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych – założenia programu Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób: wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, maksymalnie 12 000 zł wykonanie naziemnego zamkniętego wolno stojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł wykonanie systemu bioretencji – 1000 zł maksymalnie wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 mb drenażu, maksymalnie 12 000 zł wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, maksymalnie 12 000 zł wykonanie zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12 000 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można było...

Read More

Posted by on cze 22, 2024 in Dachy zielone, Prawo | 0 comments

Rozchodniki na zielone dachy

Rozchodniki na zielone dachy

Rozchodniki to najpewniejsze rośliny na zielone dachy. Zielone dachy ekstensywne możemy zazielenić na kilka sposobów: rozrzucając pocięte pędy rozchodników, wysadzając sadzonki rozchodników lub układając matę rozchodnikową. Gdzie kupić sadzonki rozchodników i cięte pędy rozchodników na zielone dachy Zgodnie z obowiązującym prawem podmioty sprzedające rośliny podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez PIORiN, a sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin. Również szkółki roślin produkujące rozchodniki na zielone dachy powinny wystawiać paszporty roślin. Paszport roślin to etykieta świadcząca o wyprodukowaniu towaru przez podmiot zarejestrowany w PIORiN i podlegający nadzorowi ze strony WIORiN. Taki towar jest sprzedawany legalnie, zgodnie z przepisami i wolny od organizmów kwarantannowych (szkodniki, pasożyty roślinne i zwierzęce, inne patogeny). Sadzonki rozchodników, które są stosowane na zielonych dachach powinny pochodzić od podmiotów profesjonalnych zarejestrowanych w PIORiN, które wydają paszporty roślin. Sadzonki rozchodników na zielone dachy APK Dachy Zielone – podmiot profesjonalny, szkółka roślin produkująca rozchodniki na zielone dachy, wystawiająca paszporty roślin APK Dachy Zielone prowadzi profesjonalną szkółkę roślin produkującą rozchodniki, zarejestrowaną w PIORiN i nadzorowaną przez WIORiN. Do każdej partii...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), nad którym Rada UE będzie głosować 17 czerwca, to inne prawo niż Zielony Ład – powiedział PAP dr hab. Wiktor Kotowski z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że nie jest ono sprzeczne z interesami polskich rolników. „Europejski Zielony Ład jest całym pakietem różnych rozwiązań prawnych w bardzo różnorodnych sektorach gospodarki UE. Dotyczy i rolnictwa, i ochrony przyrody, i energetyki, i mieszkalnictwa, i transportu. Nature Restoration Law, czyli prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, dotyczy stricte odbudowy zniszczonych ekosystemów, w tym również ekosystemów rolniczych” – przypomniał w rozmowie z PAP dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, przewodniczący Komisji Ochrony Ekosystemów Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że Nature Restoration Law (NRL) jest szczególnym dokumentem, który największe zobowiązania nakłada na państwa w kontekście ekosystemów będących już formalnie pod ochroną – głównie siedlisk Natura 2000. „Nie nakłada on żadnych bezpośrednich zobowiązań na gospodarstwa rolne. Wszelkie dodatkowe zobowiązania, które mają wspomóc odbudowę zdegradowanych ekosystemów rolniczych, dotyczą rządów państw. Zapisy NRL zachęcają do tego, by wprowadzać rozwiązania korzystne dla polskich...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Nowo przyjęte przez UE Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (ang. Nature Restoration Law – NRL) w ramach odbudowy zasobów przyrodniczych Europy zdecydowanie wspiera powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian. W ROZPORZĄDZENIU (UE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869 czytamy: Punkt 31 WYKAZU PRZYKŁADÓW ŚRODKÓW ODBUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 16: Zwiększenie miejskich terenów zieleni o cechach ekologicznych, takich jak parki, drzewa i płaty zalesione, zielone dachy, użytki zielone z dziko rosnącymi kwiatami, ogrody, ogrodnictwo miejskie, drzewa przydrożne, łąki miejskie i żywopłoty, stawy i cieki wodne, z uwzględnieniem między innymi różnorodności gatunków, gatunków rodzimych, warunków lokalnych i odporności na zmianę klimatu. Punkt 48: Należy zdecydowanie zintensyfikować działania przeciwdziałające ryzyku zmniejszania powierzchni miejskich terenów zieleni, w szczególności tych zadrzewionych. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług ekosystemowych przez miejskie tereny zieleni należy zahamować ich utratę, odbudować je i zwiększać m.in. poprzez włączanie zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak zielone dachy i ściany, na etapie projektowania budynków. Takie włączanie...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznaniacy i poznanianki, chcący działać na rzecz klimatu i środowiska, mogą liczyć na wsparcie Miasta. Trwa nabór do programu pozwalającego otrzymać dofinansowanie na tworzenie zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. Wnioski na dofinansowanie można składać do 30 września 2024r. Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – takie jak ściana budynku obsadzona roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością (najczęściej zimozielonym bluszczem lub pięknie przebarwiającymi się jesienią winobluszczami), przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację. O dofinansowanie na takie zielone instalacje mogą starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja jest przeznaczona na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić muszą...

Read More