Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Gru 28, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo | 0 comments

Przełomowy program operacyjny „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”

Przełomowy program operacyjny „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”

21 grudnia 2021, na sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę dotyczącą programu operacyjnego „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”. Uchwalono również zasady dotacji dla mieszkańców chcących wziąć udział w programie. Trend zielonych dachów cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Ideę zielonych dachów wprowadzą w życie budynki szkolne i urzędy – obiekty już istniejące i wymagające remontu lub planowane nowe obiekty. Program operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” jest wynikiem porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités“ a miastem Hamburg w celu przekazania wiedzy dotyczącej planowania i realizacji działań na rzecz powstawania zielonych dachów w ośmiu polskich miastach – Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Kaliszu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Tego typu rozwiązanie ma być narzędziem przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i zapewnić poprawę jakości życia mieszkańców w myśl postanowień „Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu”. Zatrzymują nawet 99 proc. wód opadowych Wśród największych zalet zielonych dachów wymienia się zapobieganie powstawania miejskich wysp ciepła, lepsze wykorzystanie wód opadowych, poprawę estetyki miasta oraz filtrowanie zanieczyszczeń i produkcję tlenu. – Wody opadowe lub roztopowe z dachów...

Read More

Posted by on Gru 28, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone – pula nagród wynosi aż 200 tys. zł. Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć  uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Cele konkursu Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie ze sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać. – W polskich miastach od kilkunastu lat wdrażane są strategie, których celem jest ochrona przed zmianami klimatycznymi. Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażane są rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw pomagających tworzyć zielono-niebieską infrastrukturę...

Read More

Posted by on Gru 21, 2021 in Dofinansowanie, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych.  Dla kogo?  Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Dofinansowanie  Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy...

Read More

Posted by on Gru 17, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Toruń: ulgi w podatku od nieruchomości za zielony dach, ogród wertykalny, zieloną fasadę

Toruń: ulgi w podatku od nieruchomości za zielony dach, ogród wertykalny, zieloną fasadę

Ogród wertykalny, zielony dach czy zielona fasada – zastosowanie tych ekologicznych rozwiązań w Toruniu umożliwi ubieganie się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uchwałę w tej sprawie przyjęła 16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Torunia. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyć ma powierzchni użytkowej budynków lub ich części, z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. To znaczy, że program skierowany jest do mieszkańców miasta, a nie do przedsiębiorców. Przewiduje się jednak, że zwolnienie stanowić będzie pomoc de minimis – będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy są właścicielami budynków np. zajętych wyłącznie na cele mieszkalne lub związanych z tym celem. Jak definiuje się ogród wertykalny, zielony dach czy zieloną fasadę? Zielony dach – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm, umożliwiający ich wielosezonową wegetację, Ogród wertykalny – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowionych na instalacjach trwale zamontowanych na ścianach budynków umiejscowionymi na podłożach umożliwiających ich wielosezonową wegetację, Zielona fasada – fragment ściany budynku porośnięty roślinnością pnącą, której korzenie znajdują się w ziemi....

Read More

Posted by on Gru 8, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji – wywiad z Prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim

Program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji – wywiad z Prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim

Mieszkańcy Kalisza będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich domów. O chwale Rady Miasta Kalisza z 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę rozmawiamy z Prezydentem Krystianem Kinastowskim. Na czym polega program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji w Kaliszu i do kogo jest kierowany? Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy Kalisza, którzy posadzili na dachu rośliny wieloletnie, zapewniając im wielosezonową wegetację, lub posiadają co najmniej jedną ścianę budynku porośniętą pnączami z korzeniami w gruncie bądź utworzyli instalację z ogrodem wertykalnym na ścianie budynku, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu działalności gospodarczej, a warunkiem jego uzyskania jest brak zaległości z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Czy dotyczy nowo powstających budynków, czy tych już istniejących? Uchwała dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych lub ich części, dla których istnieje obowiązek podatkowy....

Read More

Posted by on Gru 8, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Wrocław: Zielone ściany i dachy – zwolnienie z podatku od nieruchomości

Wrocław: Zielone ściany i dachy – zwolnienie z podatku od nieruchomości

We Wrocławiu 25 listopada 2021 radni miejscy przyjęli nową, zmienioną uchwałę dot. zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, na których umieszczono zielone dachy oraz ogrody wertykalne. UCHWAŁA NR XLVI/1192/21 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XV/268/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 grudnia 2021 i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty publikacji. – Ogrody na dachach i zielone ściany zazieleniają miasto i wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. To także niższe opłaty za ogrzewanie. Dzięki zielonemu dachowi zwiększa się efektywność energetyczna budynku, zieleń jest dodatkową izolacją. Ponadto zielony dach pełni funkcję retencyjną, potrafi zatrzymać nawet 50% opadów, a dach retencyjny do 100%. W upalne dni takie budynki mniej się nagrzewają, czyli obniżają efekt miejskiej wyspy ciepła – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW. Celem uchwały jest promocja zielonych dachów oraz ogrodów wertykalnych, czyli zielonych ścian. –...

Read More