Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 27, 2017 in Uncategorized | 0 comments

CLIMCITIES projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

CLIMCITIES projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

Na mocy umowy zawartej z NFOŚiGW Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”.

Projekt CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” jest poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski.

Jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Adresatami przedsięwzięcia są miasta o liczbie mieszkańców od ok. 50 tys. do 99 tys. oraz mniejsze.

Dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych to obecnie jedno najważniejszych wyzwań. W miastach niekorzystne skutki zmiany klimatu są odczuwane szczególnie dotkliwie. Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym zależy od skuteczności działań lokalnych instytucji, w tym przede wszystkim administracji samorządowej.

22 marca 2017 w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegenci z Polski i Norwegii oraz reprezentanci miast zaangażowanych w realizację pomysłu.

Projekt CLIMCITIES tworzy synergię z Projektem Opracowania Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA) i stanowi jego uzupełnienie w zakresie specjalistycznej wiedzy przekazanej pracownikom samorządowym dotyczącej adaptacji do zmian klimatu” – powiedział podczas konferencji  dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB.

O projekcie CLIMCITIES

Głównym celem projektu CLIMCITIES jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu.

Pracownicy administracji publicznej uzyskają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności.

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Nauczą się w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji do zmian klimatu oraz jak angażować mieszkańców w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniach przedstawiciele administracji samorządowej będą potrafili sprawnie identyfikować zagrożenia i szanse oraz wdrażać działania adaptacyjne w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania.

Ponadto, w ramach projektu CLIMCITIES, w 5 miastach eksperci IOŚ-PIB i ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem, opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu.

Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu – narzędzie do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz miasta i mieszkańców – zostanie opracowana przez ekspertów IOŚ-PIB w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i mieszkańcami.

Zadaniem zespołu ekspertów będzie wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń i wspieranie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców miasta w świadomym i odpowiedzialnym reagowaniu na prognozowane zmiany klimatu i ich przewidywane skutki.

Przewidywane korzyści realizacji projektu to przede wszystkim zwiększenie świadomości potrzeby adaptacji do zmian klimatu wśród społeczności lokalnych oraz podniesienie kompetencji samorządów w zakresie rozwiązywania problemów miast wynikających ze zmian klimatu. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia odporności średnich i małych miast na zmiany klimatu.

CLIMCITIES jest projektem partycypacyjnym, skierowanym zarówno do samorządów i mieszkańców miast małych i średnich (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych), jak również do pracowników administracji samorządowej oraz lokalnych liderów mogących wesprzeć procesy adaptacji do zmian klimatu.

Jest to przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł i będzie finansowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Norweskim partnerem IOŚ-PIB jest firma Vista Analyse z międzynarodowym doświadczeniem doradczym w opracowywaniu miejskich strategii adaptacyjnych.

więcej na http://climcities.ios.edu.pl/