Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Klimada 2.0 Baza wiedzy o zmianach klimatu

Posted by on Cze 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności: z sektora: – administracji publicznej – rządowej, – administracji samorządowej, podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu; pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym: – grup zawodowych, – środowisk naukowych. W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich...

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

Posted by on Cze 15, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję warsztatową organizowaną w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Program warsztatu: 09:00-09:30 – rejestracja uczestników 09:30-09:50 – powitanie  09:50-10:50 – Sesja I: Woda głównym problemem współczesnego miasta? Zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz Woda jako podstawa jakości życia w mieście; wobec jakich zagrożeń będą musieli stanąć mieszkańcy miasta; – czy i jak powinno zmieniać się budownictwo mieszkaniowe (budynki wielorodzinne), czy musi adaptować się do zmian klimatu; jaką rolę mogą pełnić  osiedla  w dostosowywaniu się do zmian klimatu. 10:50-11:00 – przerwa kawowa 11:00-12:15 – Sesja II: Woda w wielkim mieście –...

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

Posted by on Cze 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui na temat projektowania przestrzeni w kontekście zagospodarowania wód opadowych i zwiększenia odporności miast na negatywne skutki zmiany klimatu. Omówienie projektów realizowanych w Niemczech, ukierunkowanych na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Eko-lokator, Katarzyna Wolańska: Jest Pani architektem krajobrazu, partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Pani pracownia realizuje projekty w 2 krajach – w Niemczech i Polsce. Od 2013 r. organizuje Pani wspólnie z Ambasadą Niemiec i Fundacją Twórców Architektury cykl polsko-niemieckich konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE dotyczących aktualnych tematów z architektury, urbanistyki i rozwoju miasta. Od pewnego czasu prowadzi Pani również profil tematyczny „Projekt Zielone Miasto“ na FB, który pokazuje współczesne trendy związane z zielenią w...

„Eko-lokator” Zrównoważone gospodarowanie wodą – wywiad z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Posted by on Maj 10, 2018 in Uncategorized | 0 comments

  Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat Zrównoważonego gospodarowania wodą, który powstał w ramach projektu „Eko-lokator”. Tradycyjne systemy odprowadzania wód deszczowych w miastach, czyli odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do odbiornika, czyli np. rzeki lub jeziora nie są już efektywne, nie sprawdzają się. O zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi w miastach oraz zagospodarowaniu wód opadowych w obrębie budynków rozmawiamy z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katarzyna Wolańska, Eko-lokator: W jakim przedziale kształtuje się wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni liczonej w m2 przypadającej na 1 osobę w Polsce i jak to wygląda na...

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – mini-granty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Posted by on Mar 28, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do 6.05.2018 do składania wniosków na mini-granty związane z realizacją działań przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030). Po co mini-granty? Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do: – wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, – wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030, – podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030. Co można...

Nowe Prawo wodne – dachy i tarasy zielone jako powierzchnia biologicznie czynna zapewniająca wegetację roślin i retencję wód opadowych

Posted by on Mar 23, 2018 in Prawo | 0 comments

PGW Wody Polskie opracowały i opublikowały materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej...