Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Klimada 2.0 Baza wiedzy o zmianach klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE.

Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności:

  • z sektora:

– administracji publicznej

– rządowej,

– administracji samorządowej,

  • podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu;
  • pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym:

– grup zawodowych,

– środowisk naukowych.

W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Ponadto, w ramach tych działań IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, w tym:

  • scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku,
  • interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzykach wytypowanych zagrożeń – na poziomie gminy – oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń,
  • portal poświęcony wiedzy o adaptacji do zmian klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce.

Projekt jest skorelowany ze strategiczną i dalekosiężną polityką w zakresie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji Projektu przewidziano:
Stworzenie Centralnej Bazy Emisji, mającej na celu:
– uproszczenie i optymalizację sprawozdawczości podmiotów,
– zapewnienie spójności i poprawy jakości danych,
– zapewnienie wiarygodnych danych emisyjnych na potrzeby
modelowania,
– zgromadzenie danych o emisjach punktowych, liniowych i
powierzchniowych w jednym systemie bazodanowym i ich coroczna
aktualizacja,
– rozkład przestrzenny emisji.

Stworzenie Systemu Wspomagania Podejmowania Decyzji, mającego na
celu:
– stworzenie podstaw do polityki redukcji emisji w kontekście kosztów
środowiskowych,
– prognozę aktywności krajowych, dającą możliwość formułowania planów
i scenariuszy,
– opracowanie map zawierających:
symulacje jakości powietrza
udziały poszczególnych źródeł emisji w wielkości stężeń – wskazanie
obszarów/sektorów, mających największy wpływ na jakość
powietrza w danej lokalizacji (np. w układzie wojewódzkim),
poziom narażenia zdrowia ludzi i środowiska na oszacowane
stężenia i emisje,
– zestawienia statystyczne dla w/w map, w tym:
kosztów redukcji emisji zanieczyszczeń dla określonych technik
redukcji,
kosztów i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych
wielkości emisji,

Opracowanie scenariuszy klimatycznych, mających na celu:
– prognozę zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze
szczególnym uwzględnieniem roku 2050
– stworzenie portalu dedykowanego prezentacji opracowanych scenariuszy
klimat-scenariusze

Opracowanie bazy wiedzy o adaptacji do zmian klimatu

Działania projektowe w obszarze adaptacji do zmian klimatu skoncentrowane są na stworzeniu dwóch portali:
– klimat – info (czytaj więcej)
– klimat – adaptacje (więcej)

Portal klimat – info, oprócz informacji o działaniach projektowych, będzie poświęcony wiedzy o adaptacji do zmian klimatu i będzie zawierał:
1) Przegląd aktualnej wiedzy o zmianach klimatu.
2) Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych:
Możliwość wykorzystania przez organy administracji publicznej w procesie wyboru odpowiednich działań dostosowawczych do zmieniających się warunków klimatycznych;
Stanowiący bazę informacji na temat działań adaptacyjnych wdrażanych w Polsce do wykorzystania w celach
sprawozdawczych oraz informacyjnych.
Zawierający opinie dotyczące dokumentów z zakresu adaptacji oraz informacje do wykorzystania w bieżącej pracy Ministerstwa Środowiska.
3) Metody uwzględniania problemów wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na klimat oraz podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu i potrzeb adaptacji w raportach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
4) Poradnik analizy kosztów i korzyści w zakresie działań adaptacyjnych jako wsparcia w procesie podejmowania decyzji:
Metodyka analizy kosztów i korzyści, możliwa do zastosowania wobec przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działań
pozainwestycyjnych,
Wyjaśnienie uznanych i stosowanych na świecie technik wyceny kosztów/korzyści nierynkowych,
Efekty innych działań realizowanych w ramach Projektu, w tym jednostkowe wskaźniki kosztowe.
Portal klimat – adaptacje, który będzie stanowił interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzykach wytypowanych zagrożeń – na poziomie gminy – oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń.

Ryzyko związane ze zmianami klimatu będzie prezentowane w rozkładzie przestrzennym. Działania adaptacyjne w odpowiedzi na zagrożenia związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą prezentowane w formie katalogów.
Narzędzie umożliwi wybór dowolnego obszaru geograficznego (min. to obszar gminy) oraz sektora.

Portal będzie także:
1) Skupiał informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych
w Polsce, prezentując:
wskaźniki obejmujące skutki zdarzeń ekstremalnych urzeczywistniające się w wymiarach – społeczno- gospodarczym, finansowym oraz środowiskowym np. straty finansowe, wycenione szkody (np. powierzchnia zniszczonych drzewostanów, km uszkodzonych dróg, liczba ofiar śmiertelnych), rozkład przestrzenny skutków zjawisk w formie mapy (uwzględnione zostaną zdarzenia spowodowane powodziami, nawałnicami, gradobiciami, silnym wiatrem, suszą oraz trąbami powietrznymi),
analizę pod kątem wskazania luk w systemie zarządzania kryzysowego oraz rekomendacji w celu ograniczania skutków w przypadku pojawienia się zdarzeń w przyszłości.
2) Zawierał informacje o:
kosztach zaniechania działań adaptacyjnych (bezczynności),
kosztach działań adaptacyjnych,
skutkach makroekonomicznych zaniechania podjęcia działań
adaptacyjnych,
skutkach makroekonomicznych podjęcia działań adaptacyjnych.
3) Wskazywał sektory wymagających programów inwestycyjnych i propozycje działań adaptacyjnych

Ponadto w ramach projektu przewidziano stworzenie Centrum Studiów Prawno – Klimatycznych, którego główne cele to:
1) wsparcie dla Partnerstwa Publiczno Prywatnego w zakresie wykorzystania tego modelu współpracy w obszarze realizacji inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym wskazanie narzędzi zachęcających do nawiązania współpracy w ramach PPP;
2) propozycje i potrzeby rozwiązań legislacyjnych
– rekomendacje legislacyjne w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego prawa unijnego z zakresu mitygacji i adaptacji;
– identyfikacja i monitorowanie międzynarodowych inicjatyw związanych z adaptacją do zmian klimatu, z uwzględnieniem wkładu Polski w funkcjonowanie właściwych struktur międzynarodowych;
3) opracowania i analizy
– bazy aktów prawnych oraz bazy orzecznictwa z zakresu działań mitygacyjnych i adaptacyjnych;
– analizy problemowe dotyczące prawnych aspektów polityki klimatyczno-energetycznej UE;
4) podnoszenie kwalifikacji
– szkolenie pracowników administracji centralnej i lokalnej z obowiązującego polskiego i unijnego prawa z obszaru mitygacji i adaptacji;

Działania informacyjne
W ramach Projektu przewidziano także szereg działań informacyjno – promocyjnych oraz o charakterze edukacyjnym, które będą realizowane poprzez:
– e-learning
– publikacje
– konferencje
– warsztaty

źródło: ios.edu.pl