Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 9, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Zapraszamy na konferencję, nad którą patronat medialny objął nasz portal www.ZielonaInfrastruktura.pl.

Już 25-26.04.2017 odbędzie się XII edycja konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, którą firma Abrys organizuje we współpracy z Miastem Radom i Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zajmie się kompleksowo problemem wód deszczowych w kontekście zmian klimatycznych. Takie działania są możliwie dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej z Programu LIFE.

Nie zabraknie również tematów dotyczących aktualnych uwarunkowań prawnych, doświadczeń związanych z wprowadzaniem opłat za deszczówkę oraz zarządzania wodami opadowymi w mieście w kontekście zieleni miejskiej.

Drugiego dnia obrad tj. 26 kwietnia 2017r. odbędą się warsztaty: „Nowoczesna koncepcja odwodnienia terenów zurbanizowanych”.

Pan Jacek Nalaskowski z Biura Ka-NAL Consulting przedstawi, jakie działania techniczne i administracyjne należy podejmować, aby stworzyć nowoczesną, uwzględniającą aktualny stan techniki, koncepcję odwodnienia służącą mieszkańcom i środowisku przez wiele dziesiątków lat. Opowie również jak wypełnić konkretem bardzo ogólne zapisy obowiązujących przepisów.

„Osią” warsztatów jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jak dbać o trwałą ochronę wód – ten problem będzie dyskutowany w kontekście Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

 

Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia

Zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z wielkich wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Musimy zmierzyć się ze skutkami zmian klimatu w środowisku, które wskutek urbanizacji uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych.

Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z kolei, w czasie suchej pogody, miejskie wyspy ciepła generują mikroklimat niekorzystny zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i dla ludzi.

O tych problemach i sposobach ich rozwiązania dyskutować będziemy w gronie najlepszych specjalistów podczas trwającej w dniach 25-26 kwietnia w Radomiu XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.

Jako współgospodarze tego wydarzenia będziemy mieli zaszczyt zaprezentować projekt pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, którego beneficjentem koordynującym jest Gmina Miasta Radom, realizowany przy współudziale środków unijnych z programu LIFE oraz ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Leszek Trzeciak, Prezes Zarządu, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

W imieniu Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu mam przyjemność zaprosić do udziału w obradach XII Konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach od 25-26 kwietnia 2017 roku, w Radomiu.

Z uwagi na nowe Prawo Wodne, jest to bardzo ważne wydarzenie, które tradycyjnie od lat stanowi w Polsce niezwykle cenną okazję do wymiany interesującej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych, związanych z procesami gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podczyszczania ścieków deszczowych, retencjonowania wód w celu spowolnienia ich przepływu, zarówno na terenach miast, jak i na obszarach wiejskich.

Jak wiemy rozwój cywilizacji i wynikający z tego poziom jakości życia, uzależniony jest między innymi od prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi, co w obecnej rzeczywistości nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w odniesieniu do dających się często odczuć negatywnych skutków powodzi, czy też okresów suszy, wynikających z zachodzących zmian klimatycznych, które stawiają przed nami coraz większe i trudniejsze wyzwania inwestycyjne.

Możemy im sprostać, uznając za konieczność, zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia podczas przyszłych prac koncepcyjnych, projektowych, jak również budowy i późniejszej eksploatacji poszczególnych obiektów i instalacji, po uprzednim zapewnieniu właściwej inżynierii finansowania dla tego rodzaju przedsięwzięć, czego praktycznym przykładem mogą być doświadczenia wynikające z obecnie realizowanego w Polsce, pierwszego projektu o charakterze demonstracyjnym LIFE14 CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL, który będzie jednym z wielu tematów naszej konferencji.

Zapraszamy do udziału w tym doniosłym wydarzeniu i życzymy Państwu miłego pobytu oraz owocnych obrad, deklarując jednocześnie naszą otwartość na współpracę.

Informacje organizacyjne

Strona konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Rejestracja on-line

Patronat medialny: